Výchozí dokumenty

Stanovisko ČŠI

k úpravě ŠVP
pdf

RVP ZV 2016

platné od 1. 9. 2016
pdf


RVP ZV 2013

platné od 1. 9. 2013
pdf

Změny ŠVP 2016

platné od 1. 9. 2016
pdf


   Standardy

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Tyto výstupy dále pomocí indikátorů konkretizují a doplňují o ukázky ilustrativních úloh. Očekávané výstupy vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo na konci 3., 5. a 9. ročníku.
Indikátory stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky na konci 5. ročníku a 9. ročníku.
Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.
Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání

Standardy jsou vytvořeny pro minimální úroveň, tedy stanoví nepodkročitelné minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět.

Se Standardy pracujeme proto, abychom pochopili obsah výstupů a abychom neklesli pod minimální úroveň.
Pokud budeme učit pouze podle nich, budeme produkovat pravděpodobně nejhloupější děti nejen ve střední Evropě, ale i v celé EU. Na nizší úrovni budou už jen absolventi amerických základních a středních státních škol. (O žalostném stavu amerického státního školství lze nalézt řadu článků na internetu.)

1. Identifikační údaje

 • 1.1 Název ŠVP
 • 1.2 Údaje o škole
 • 1.3 Zřizovatel
 • 1.4 Platnost dokumentu od

1
Identifikační údaje

pdf

2. Charakteristika školy

 • 2.1 Úplnost a velikost školy
 • 2.2 Umístění školy
 • 2.3 Charakteristika žáků
 • 2.4 Podmínky školy
 • 2.5 Vlastní hodnocení školy
  • 2.5.1 Oblasti autoevaluace
  • 2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
  • 2.5.3 Časové rozvržení autoevaluačních činností
  • 2.5.4 Oblasti autoevaluace
 • 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
 • 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
 • 2.8 Charakteristika pedagogického sboru
 • 2.9 Dlouhodobé projekty

2
Charakteristika školy

pdf

3. Charakteristika ŠVP

 • 3.1 Zaměření školy
 • 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
 • 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • 3.5 Začlenění průřezových témat

3.1 - 3.4
Charakteristika ŠVP

pdf


3.5
Začlenění průřezových témat

3.5.1
Začlenění do vzdělávacího obsahu předmětů

pdf

3.5.1.1
Konkretizace začlenění do vzdělávacího obsahu předmětů

6.1 OSV 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11
6.2 VDO 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
6.3 VMEGS 6.3.1 6.3.2 6.3.3
6.4 MKV 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5
6.5 EV 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4
6.6 MV 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7

3.5.2
Realizace prostřednictvím projektů

pdf

3.5.2.1
Konkretizace začlenění do projektů

6.1 OSV 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11
6.2 VDO 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
6.3 VMEGS 6.3.1 6.3.2 6.3.3
6.4 MKV 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5
6.5 EV 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4
6.6 MV 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7

4. Učební plán

 • 4.1 Tabulace učebního plánu
 • 4.2 Poznámky k učebnímu plánu

4.1
Tabulace učebního plánu

pdf

4.2
Poznámky k učebnímu plánu

pdf

5. Učební osnovy

 • 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
 • 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
 • 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
 • 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 • 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST
 • 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA
 • 5.7 UMĚNÍ A KULTURA
 • 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
 • 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

5
Učební osnovy

html

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • 6.1 Způsoby hodnocení
 • 6.2 Kritéria hodnocení

6
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

pdf

7. Příloha ŠVP

 • 7.1 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
 • 7.2 PROJEKTY

7.1
Nepovinné předměty

html

7.2
Projekty

html

facebook.png, 5,9kB linkedin.png, 5,9kB twitter.png, 5,9kB google_plus.png, 6,4kB
rss.png, 6,4kB sitemap.png, 6,4kB
email.png, 6,3kB